Lalique

این بار  تو حرفــــ بزن  خدای من!

این بار برای من کتاب نیاور...

من معجزه ات را میدانم  ولی چه میشد برای من می آمدی تنها برای منـــــــ!

من نه غار میدانم

من  نه معصومم

من فقط بنده ام

میتوانی برای من ِ بنده ِ پر گناهت بیایی؟

میتوانی وادارم کنی به هبوط ؟

میتوانی مرا نترسانی از عذاب جهنم ؟

میتوانی بگذاری بغلت کنم؟شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 1Comment|

Design By :