Lalique

ما  جامــــاندگــــانــــ   سفرهایـــــ  رفتنیــــم...

ما عاشــقانهـ ترینــــــ لحظه هایـــــ ماندنیــم...


ما  اشک هایـــــ  چکیده زهـ  خــود شکفتـــنیم....

ما گــُــل بوسهـ هایـــــ  زمــــــــان رسـیدنیـــــــم...


یکشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 2Comment|

Design By :